Sámo

autor: Vilém Vácha datum: 30.6.2002 zobrazeno: 5x

Sámo byl náš první státní představitel. Sámo byl hlavou našeho prvního státního útvaru, po něm nazvaného Sámova říše. Sámova říše byla mimo jiné také prvním státním útvarem Slovanů.

Sámova říše existovala v letech 623 - 658 a rozprostírala se na území dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.

Jejím pravděpodobným geopolitickým centrem byla oblast dnešního jihovýchodu České republiky - Mikulčice a okolí, tedy pozdější geopolitické centrum našeho druhého státního útvaru Velké Moravy.

Sámova říše vznikla a upevnila se z odporu proti útlaku ze strany neslovanských etnik, a to Avarů a Francké říše. Povstání Slovanů v roce 623 proti Avarům vzniklo z toho, že Avaři, obývající Potisí a Panonii (tj. dnešní Maďarsko) napadali okolní slovanské obyvatelstvo a ekonomicky na něm parazitovali i jinak ho zneužívali.

Při tomto povstání v této oblasti pobýval francký kupec Sámo se svým doprovodem. Sámo pocházel ze Senonského kraje a byl přirozeně inteligentní vůdčí typ se silnými ekonomickými a politickými znalostmi.

Sámo se svým doprovodem se postavil, jako spojenec povstalých Slovanů, proti Avarům. V průběhu tohoto národně osvobozeneckého boje Slovanů proti Avarům poznali Slované kvality Sáma a zvolili si ho jako svého přirozeného představitele.

Slované pod vedením Sáma Avary porazili. Po porážce Avarů byl vytvořen nadkmenový svaz, který byl později nazván Sámovou říší.

V roce 631 poslal francký král Dagobert svá vojska, aby napadla Sámovu říši. Francká vojska si po porážce Avarů chtěla Slovany podmanit, ale Sámova říše byla natolik materiálně silná a vyspělá, že je porazila a zničila v bitvě u svého hradiště Wogastisburgu (leželo pravděpodobně v severozápadních Čechách). Vojska Sáma pak v roce 631 vtrhla do Durynska, části Francké říše, a pak ještě znovu v letech 633 - 636.

Sámo pochopil, že Slované potřebují informace, ale ne nadvládu, z tehdy jim známého světa, proto podporoval obchod, dnes bychom řekli dělal vstřícnou politiku vůči cizím právnickým osobám, ale zamezil, vyhnal či se jinak zbavil cizích fyzických osob, které jeho říši neprospívaly a škodily, dnes bychom řekli zlikvidoval kriminalitu, a nyní by ho určitě označili za xenofobistu a muže nezvyklého myšlení.

Díky vazbám na obchod byla Sámova říše schopna pohrozit Francké říši, ale i každému jinému, v tomto duchu: budete-li znovu dělat potíže, obchodníci od Vás budou mít hospodářské ztráty. A toto zapříčinilo, že obchodníci Francké říše tlačili na tehdejší francké politiky, aby nechali na pokoji Sáma a jeho říši, takže Sámovu říši nikdo dále nenapadal, a to přesto, že byla územně a populačně slabší než Francká říše.

Tato politická Sámova koncepce je v mnohém podobná politické koncepci dnešního Švýcarska, Kajmanských ostrovů, Libye, Singapuru, Sjednocených arabských emirátů, Kuvajtu, atd. (Vždyť přece v roce 1990 - 1991 bojoval za Kuvajt, za tento absolutistický emirát s trestem smrti a fyzickými tresty, celý západní demokratický svět včetně tehdejšího Československa, proti Iráku).

Že tato Sámova politická práce byla úspěšná dokazuje skutečnost, že po roku 636 Sámova říše žila v míru se svými sousedy, jak s Avary, tak s Franckou říší, kteří ji uznávali. Sámova říše vytvořila příznivé podmínky pro rozvoj našich předků.

Na odkazu Sáma, tj. jeho myšlenek a činů, navázala Velká Morava, na ni Český stát a v důsledku toho si dovoluji tvrdit, že existuje i dnešní Česká republika, i když dnes některé myšlenky a činy upadly v zapomnění.

Sámo zemřel roku 658 přirozenou smrtí jako všemi oplakávaný a milovaný státník a jeho říše zanikla. Zbylo po něm 22 synů a 15 dcer, které měl s 12 ženami, protože v plodnosti je věčnost.

(konec článku Sámo)

Vytisknout referát Sámo | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela