Nikola Tesla

autor: Milan Smiljanić, Karel Weisner datum: 10.05.2005 zobrazeno: 10x

Nikola Tesla – Muž, který život zasvětil vědě

Srbský fyzik Nikola Tesla, jeden z největších mozků v dějinách lidstva, se narodil 10.července 1856 ve vesnici Smiljan, v Lice, oblasti ležící v tehdejším Rakousko-Uhersku a dnešním Chorvatsku.Jeho otcem byl pop Srbské pravoslavné církve Milutin Tesla, matkou Djuka Tesla, roz.Mandić.Kromě Nikoly měli ještě jednoho syna a tři dcery.Narozdíl od otce, který zemřel když byl Nikola ještě studentem, měla matka to štěstí a dožila se synovy světové slávy.

Nikola základní školu dokončil ve Smiljanu, Nižší reálné gymnázium v nedalekém Gospići.Rodina se poté stěhuje právě do Gospiće a Nikola se stává studentem Vyššího reálného gymnázia v Karlovaci.Už jako dítě vykazoval sklonost k vědě, většinu času trávil čtením knih v otcově rozsáhlé knihovně.Po maturitě onemocněl cholerou, několik týdnů se pohyboval na hranici mezi životem a smrtí, v rekonvalescenci strávil celý rok.

V roce 1875 se stěhuje do Rakouska a stává se studentem elektrotechniky na Polytechnické fakultě ve Štýrském Hradci.Byl výtečným studentem, mezi kolegy i profesory byl velice oblíben.Byl nesmírně inteligentní, sečtělý, přátelský, měl veliký smysl pro humor a byl neskonale hodný.„Pro druhé by se roztrhal,“ napsal při vzpomínkách na Teslu prof.Pöschl.Už tehdy se v zasvěcených kruzích začalo šířit, že je géniem.Po smrti svého otce však zůstal bez finančních prostředků.Z toho důvodu opouší studia v Rakousku a pokračuje v nich v pro život znatně levnější Praze.Toto město si velice oblíbil pro „Příjemnou mentalitu zdejších lidí, která mu svou bezprostředností a otevřeností připomíná srbskou,“ jak říkával.Bohužel nepodařilo se mu sehnat dost peněz ani na to, aby dokončil studia v Praze.Mezi lety 1881 a 1882 žije v Budapešťi kde mu bylo nabídnuto místo v Centrálním telegrafickém úřadu.Zde začíná kariéra jeho velkého vynalézání, podařilo se mu sestrojit přístroj pro zesílení hlasu v telefonu.Při jedné z procházek budapešťským parkem dochází ke zlomu v jeho profesionální kariéře.Podle výpovědi svých přátel tam upadá do transu, začíná recitovat verše z Ghöetheho Fausta a cosi holí kreslit po zemi.Sám pak řekl, že se mu zobrazila myšlenka o vytváření točivého magnetického pole.Svůj nápad konzultoval s profesorem Pöschlem, ten mu na to řekl:„Pan Tesla možná uskuteční velká díla, ale toto se mu nikdy nepodaří. Znamenalo by to přinutit sílu podobnou působení zemské tíže, která působí jedním směrem, k tomu aby se přetvořila v sílu otáčivou. Bylo by to perpetum mobile, tedy nemožná idea.“ Tesla v první chvíli opustil pod vlivem profesorovy autority svou myšlenku, brzy však došel k přesvědčení, že měl pravdu, a pustil se znovu do práce.

V roce 1883 přichází nabídka z pobočky Edisonovy Elektrické společnosti v Paříži.Tesla zde ono točivé magnetické pole skutečně konstuuje.Ve Francii příliš dlouho neohřál, jeho genialita byla brzo zpozorována a společnost mu nabízí, aby se přestěhoval do jejího sídla v New Yorku, kde by se živil vynalézáním v Edisonově laboratoři.Tesla pozvání rád přijímá.V roce 1884 se do USA stěhuje a velice brzo dochází k epochálním objevům a vynálezům ve fyzice a elekrtotechnice.Střídávý proud, indukční motor, transformátor proudu vysoké frekvence atd. Za pouhý rok zkonstruoval čtyřiadvacet nových typů strojů, které měly vystřídat staré.Teslovy konstrukce byly jednodušší, dokonalejší, levnější, lehčí a měly mnohem větší výkonnost.

Brzy však mezi Teslou a Edisonem dochází k roztržce, která vyústila v Tesluv odchod ze společnosti.Důvody k odchodu byly dva.Za prvé Tesla nebyl spokojen s pracovními podmínkami.Často v laboratoři zůstávál od půl jedenácté dopoledne do pěti ráno.Poslední kapkou bylo, když mu Edison nevyplatil slíbených 50.000dolarů za vykonanou práci.Druhým, zřejmě hlavním, byl fakt, že dva velikáni nemohli pracovat jeden vedle druhého.Zásadně se totiž lišil jejich pohled na cestu, jakou by se měla ubírat moderní fyzika.Tesla založil vlastní společnost s názvem „Tesla Arc & Light Co.“Začíná vyrábět první motory střídavých vícefázových proudů.Svůj první patent přihlásil Americkému patentovému úřadu 6.5.1885.Dal mu název „Komutátor pro elektrické dynamo stroje“ Brzo přichází i nové patenty.Mezi lety 1887 a 1890 patentoval své nejznámější vynálezy z oblasti vícefázových střídavých proudů.Vyrábí celou řadu elektromotorů a generátorů na tento proud.Kromě dvoufázového patentoval i třífázový indukční motor, který má dodnes v průmyslu největší význam.Vždyť nejméně devadesát procent všech motorů používaných v průmyslu připadá na tento druh.

Veřejnou prezentací svých vynálezů v Americkém institutu elektroinženýrů v roce 1888 nazvanou „Nový systém motorů a transformátorů střídavého proudu“ vyvolává pravý šok, někteří lidé freneticky aplaudovali a vyvolávali Teslovo jméno, jiní omdleli, další ho zas nařkli z čarodějnictví.Odbornící ale věděli své.Ihned po prezentaci firma Westinghaus odkoupila sedm Teslových patentů.Na jejich základě a s Teslovou pomocí na Niagárských vodopádech vybudovala první elektrárnu na střídavý proud na světě.15.11.1896 byla spuštěna a první elektrizované město se stalo kanadské Buffalo.

Po slavné přednášce v New Yorku je ihned pozván do Londýna a požádán aby totéž přednesl tam.Bylo mu umožněno aby své znalosti prezentoval na půdě Faradayovy laboratoře, což byla ohromná čest.O úspěchu, který v Anglii vyvolal, nejlépe svědčí článek ze zítřejšího vydání listu Times: „Jestli něco mohlo vyvolat vlnu nadšení a zájmu o elektřinu byla to včerejší přednáška, kterou velevážený pan Tesla obšťastnil učené posluchače z Královské akademie.Jeho pokusy otevřely nejen nová nesmírně bohatá pole pro další odborné badání, ale otevřely i naší mysl pro zcela nové chápání fyziky jako takové.Práce pana Tesly nachází se na hranici, kde se elektřina, světlost, teplota, chemická afinita a další druhy energie prolínají.Když se člověk nad jeho pokusy zamyslí, pochopí jak zastaralé jsou zavedené demarkační linie, vše se pod Teslovýma rukama slilo do jednoho celku.“

Tesla se tady nezastavil.Začíná vynalézat a patentovat i v oblasti rádio-techniky a rentgenových paprsků.Jako první člověk ukázal na jejich škodlivost pro lidské zdraví.Objevil i nový způsob elektrického osvětlení - vzduchoprázdné skleněné trubice v silném vysokofrekvenčním poli svítily.Toto osvětlení se však pro malou účinnost nevžilo.Objevil i fyziologické účinky střídavého proudu vysoké frekvence.Geniálním vynálezem byl Teslův transformátor bez železného jádra, který představoval v oboru vysokofrekvenčního elektromagnetického pole objev zásadního významu.

Roku 1894 postavil Tesla vysílací radiostanici a konal s ní četné pokusy.Kromě toho pracoval na problému využití oscilátoru pro vícenásobnou telegrafii a telefonii a zkoumal povahu elektřiny.Vyřešil i problém bezdrátové telegrafie ve všech základních principech a prokázal možnost telekomunikace na velké vzdálenosti.Už tehdy bylo možné využít jeho poznatky průmyslově, ale Tesla měl jiné cíle: šlo mu především o přenos elektrické energie bez drátů!Po dvou létech práce zkonstruoval loď, která se dala řídit na dálku.Pohon obstarávaly akumulátory.Nikdo o ni však neprojevilo zájem.

V roce 1897 zahájil Tesla přípravy ke stavbě velké radiostanice v Coloradu.Anténa stanice byla vysoká sedmdesát metrů. Podobná byla i přijímací stanice vzdálená od vysílací tisíc kilometrů.Už tehdy uveřejnil svou vizi, co všechno by mohla lidstvu poskytovat velká radiostanice: měla sloužit k přenášení hovorů a hudebních pořadů, mohla řídit loď bez kompasu a zjišťovat její polohu, vzdálenost i rychlost, mohla přenášet texty i jiné psané doklady na dálku.Dnes už je to všechno uskutečněno, tenkrát to lidem připadalo jako nesrozumitelné fantazírování.

Tesla však šel ještě dál.Vyzkoušel princip, který ho přivedl k názoru, že lze dosáhnout spojení s jinými planetami.Uvažoval takto: máme-li vysílač o výkonu 1000 kW a využíváme tuto energii za jednu sekundu, dostáváme energii tisíc kilowattsekund.Využijeme-li však tuto energii v impulsu trvajícím tisícinu sekundy, dostaneme impuls o výkonu miliónu kilowattů.A právě na tomto principu byly po druhé světové válce vyslány signály k Měsíci a na základě časového rozdílu vyslaných a přijatých impulsů byla zjištěna jeho přesná vzdálenost od Země.

Při svých pokusech v Coloradu používal Tesla hlavně elektromagnetické vlny větších délek, které později pomohly uskutečnit radiotelegrafické spojení přes oceán.Posléze během let 1901-1905 staví Tesla na Long Islandu radiostanici se zvláštní anténou hřibovitého tvaru o průměru dvaceti metrů a výšce padesáti sedmi metrů.Dokončení stanice však už bylo nad Teslovy síly, neměl další finanční prostředky.Za první světové války ji dalo zničit americké ministerstvo obrany, aby nemohla sloužit nepříteli.

S více než 700 patenty je Nikola Tesla spolu s Faradayem považován za nejplodnějšího vynálezce v dějinách.Na jeho počest dostala fyzikální jednotka magneticé indukce název po něm – Tesla(T).Dodnes je jediným Slovanem po kterém se jmenuje fyzikální jednotka.

V souvislosti s Teslou nelze nezmínit se o jeho takřka mnišském životě.Jediné děvče, které kdy miloval, žilo v jeho rodné vsi Smiljan.Jejich platonický vztah skončil, když se odstěhoval do Gospiće.Ještě během studií se rozhodl, zasvětit svůj život vědě.„Ženy by mi jen odváděly pozornost od vědy a já bych se nemohl plně věnovat svému poslání,“ říkával.Podle neověřených informací se dokonce nechal vykastrovat.Moc pro něj neznamenaly ani peníze.Už jako dítě, když mu přebývaly školní pomůcky, rozdal je svým chudým spolužákům.Když povyrostl a hrál se svými přáteli karty, nikdy případnou výhru nepřinesl domů, vše vždy poctivě rozdal nemajetným sousedům.Největším důkazem jeho vztahu k penězům byl moment, kdy za svou práci získal od firmy Westinghaus slíbený šek na milión dolarů.Přišel pak za ním sám majitel firmy George Westinghaus a řekl: „Pane Teslo, šek který jsme vám dali je samozřejmě krytý, ale naše firma je momentálně ve velké finanční tísni a jestli vám jej budeme muset proplatit zbankrotujeme.“ Tesla nemrkl okem, před svědky vytáhl šek z kapsy, roztrhal jej a řekl:„Peníze jsou jen peníze, spousta dobrých lidí kvůli mě přeci nepříjde o práci.“ K zajímavostem z jeho osobního života patří i skutečnosti, že byl striktním vegetariánem a trpěl silnou bakteriofóbií, kvůli které nevycházel ven bez rukavic.

Tesla nebyl jen průkopník využití střídavého elektrického proudu. Je autorem mnoha vynálezů, které reprezentují několik desítek tisíc stran textu a za nimiž se skrývá neúnavná práce mnoha let jeho plodného života.

Dnešní mladá generace o mnoha z nich neví, neboť nachází ve svých učebnicích u Teslových vynálezů jiná jména, těch, kteří je upravili a přizpůsobili pro nové využití.Tak objev točivého magnetického pole byl přisouzen Ferrarisovi, fyziologické účinky vysokofrekvenčních proudů, které Tesla už v roce 1891, byly nazvány po ďArsonvalovi, Teslovy vysokofrekvenční generátory jsou známy jako konstrukce Fesendena, Alexandersona a Goldschmidta.Totéž platí o jeho průkopnické práci v oboru bezdrátové telefonie a telegrafie, která byla přiznána Marconimu bez ohledu na to, že Marconi použil Teslovy objevy a vynálezy.Marconi za ně dokonce dostal Nobelovu cenu.Komise, která mu jí udělila, zpětně přiznala omyl, podle stanov Nobelovy ceny jí však nebylo možno ani Marconimu odebrat ani Teslovi přidělit Im memoriam.Dalším důvodem, proč Tesla dnes není tak populární jak by si zasloužil, je jistě fakt, že je jeho dílo laikům nesrozumitelné.„Každý ví co je to televize.Málokdo už ale ví, jak televize funguje.Způsob jakým funguje, to je z 90% Tesla, “ řekl o tomto problému slavný vědec Stephen Hawking.

Tesla na sklonku života bydlel v hotelu Newyorker, osamocen a zapomenut.Zranění po automobilové nehodě mu nedovolilo opouštět hotelový pokoj.Nestěžoval si, osamocen prožíval celý svůj život, zcela zaujat jen svými velkými myšlenkami.Zemřel 7.1.1943 jako velice chudý muž ve svém hotelovém pokoji.Pohřeb byl financován srbskými imigranty.Bez nich by zřejmě skončil v hrobě beze jména, podobně jako W.A.Mozart.Při příležitosti pohřbu starosta New Yorku řekl:„Nikola Tesla zemřel.Zemřel jako chudý muž, ale byl jedním z nejužitečnějších lidí, kteří kdy žili.To, co vytvořil, je velké a jak čas bude ubíhat, bude se jeho dílo stávat čím dál tím větším.“ Tesla si jako velký vlastenec přál odpočívat v pokoji v Srbsku.V roce 1892 v jednom hovoru v Bělehradě prohlásil:„Ve mě může být něco, co může být mýlkou, jak tomu často bývá u mladších lidí, ale jesti se mi podaří vykonat byť část svých ideálů, bude to pro blahobyt celého lidstva.Jestli se to v co doufám splní, nejsladší pomyšlení pro mě bude, že je to dílo jednoho Srba“Urna s jeho popelem nachází se dnes v muzeu Nikoly Tesly v Bělehradě.

Shrnutí nejvýznamějších dat v životě Nikoly Tesly:

10.7.1856 - Narozen v srbské vesnici Smiljan, Rakousko-Uhersko, dnes republika Chorvatsko
1874 – Maturoval na Vyšším reálném gymnáziu v Karlovaci
1875 – 1878 – Studoval polytechniku na univerzitě ve Štýrském Hradci
1880 – Studoval Filosofii přírody na Karlově Univerzitě v Praze
1881 – Začíná pracovat v Budapešti, podařilo se mu zde zesílit hlas v telefonu, což je jeho oficiálně první vynález
1882 – Vynález točivého magnetického pole, téhož roku odchází pracovat do Paříže pro Edisonovu společnost
1883 – 6 měsíců žije ve Strassbourgu, zde sestrojil pracovní model indukčního motoru
1884 – Odchází do USA, do sídla společnosti v New Yorku kde pracuje spolu s Edisonem
1885 – Opouští Edisona, zakládá vlastní společnost, patentuje první vynálezy z oblasti obloukového osvětlení
1887 – Patent indukčního motoru a systému výroby a přenosu elektrické energie
1888 - Veřejná prezentacw svých vynálezů v Americkém institutu elektroinženýrů v nazvaná „Nový systém motorů a transformátorů střídavého proudu“, smlouva a Westinghousem o využítí svých patentů
1889 – Rok dělá ve Westinghousově továrně, která začíná jeho vynálezy používat průmyslově
1890 – Začíná experimentovat s proudy vysoké frekvence, vynalézá generátor proudů vysokých frekvencí
1892 – Jede do Evropy, žije v Londýně, Paříži a Bělehradě, odchází navštívit i svou rodnou Liku
1893 – Na světové výstavě v Chicagu zaznamenává ohromný úspěch s prezentací svých vynálezů.Jeho výroba a přenos střídavého proudu jsou tak fenomenální, že je automaticky a bez výběrového řízení vybrán za člověka, který postaví velkou elekrtárnu na Niagárských vodopádech.
1894 - 1895 – vynalézá mechanické oscilátory a generátory elektrických oscilátorů
1895 – Vyhořela Teslova labolatoř na Jižní Páté Avenue v New Yorku
1895 – 1896 – Zabývá se zkoumáním rentgenových paprsků
1897 – 1898 – Zkoumá možnosti bezdrátového přenosu elektrické energie, ukazuje model teledirigované lodi, což je první experiment použítí rádiových vln k dálkovému ovládání
1899 – Staví laboratoř v Colorado Springs, experimentuje zde s oscilatorním transformátorem se sílou 12.000.000V.
1900 – 1905 – Na Long Islandu u New Yorku staví obrovskou anténu Světové rádio stanice s cílem vyrobit globální systém přenosu zpráv a energie
1907 – Vyroben první pracovní model Teslovy turbíny, kde uplatňuje nový princip využití fluidu za pomocé tření
1909 – Poprvé propočítává a kreslí zda by šlo sestrojit aeromobil, dělá první testy s parní a plynovou turbínou
1911 – 1913 – Zkoumá svoje parní turbíny v Edisonově centrále v New Yorku
1913 – Získává základní patenty pro pumpu a turbínu kde uplatňje nový princip
1914 – Patentuje několik tipů tachometrů, konstuuje několik nových typů fontán
1917 – Pracuje na turbo-dynamu
1918 – 1920 Spolupracuje se společností Alice Chalmers, kvůli výrobě svých nových parních a plynových turbín
1920 – 1923 – Spolupracuje se společností Bud, kde vyrábí automobilové motory
1928 – Dostává patent na vznášedlo s vertikálním vzletem(předchůdce helikoptéry)
1930 – 1935 – Zabývá se zlepšením procesu výroby železa, mědi a síry
1936 – Předkládá projekty z telegeodynamiky neboli možnosti přenosu energie mechanickou skrze zemi
1937 – Má automobilovou nehodu
7.1.1943 – Umírá osamocen v hotelovém pokoji v New Yorku

dodatek:V roce 2006 se bělehradské letiště přejmenovává z „Aerodrom Surčin“ na „Aerodrom Nikola Tesla“

(konec článku Nikola Tesla)

Vytisknout referát Nikola Tesla | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela