Frederic Vester

autor: Ivan Ozarčuk datum: 13.11.2005 zobrazeno: 12x

MISTR KOMPLEXITY
Pocta Fredericu Vesterovi
Ivan Ozarčuk

Dílo Frederica Vestera bezpochyby patří k novému holistickému paradigmatu. Vesterova biokybernetika - podobně jako teorie chaosu a fraktálová geometrie - překonává starou redukcionistickou vědu, která se nedokáže vyrovnat s komplexitou našeho světa a "dál sní svůj sen o ovládnutí přírody". Tato věda a s ní spojené technokratické myšlení vede nutně ke katastrofám - příkladů nejdeme ve Vesterových knihách celou řadu. Myšlení Frederica Vestera zasahuje do mnoha oblastí - je to právě jeho propojené myšlení (vernetztes Denken), které popírá rozdělení světa našeho života do jednotlivých oborů, jak ho známe ze školy.

Právě na příkladu (bio)kybernetiky Frederica Vestera názorně vidíme pozoruhodnou příbuznost této vědy s filosofií: jde, jak říká Husserl, o "univerzalitu kritického postoje vůči všemu, co je v tradici předem dáno". Frederic Vester odhaluje a rozbíjí mýty současné (pseudo)vědy a politiky. Politikům a ekonomům bere jejich snad nejoblíbenější hračku, mýtus neomezeného hospodářského růstu. Svůj systémový a kybernetický přístup aplikuje mj. na problémy, kterými se zabývají politici na různých úrovních. Tento Vesterův postup mnohdy připomíná Sókratovo tázání.

Čtyři nejdůležitější knihy

(1) Stále nadmíru aktuální a ve všech ohledech mistrovskou knihu o biologii učení z poloviny sedmdesátých let vydalo česky pod titulem Myslet, učit se...zapomínat? (Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich?) plzeňské nakladatelství Fraus (1997). První tři kapitoly pojednávají o vývoji a fungování našeho mozku se zřetelem k učení a paměti. (Do německého vydání z roku 2001 byly zapracovány novější poznatky o změnách mozku v pubertě.) Čtvrtá kapitola se zabývá katastrofou školní praxe a má podtitul Psychologická a pedagogická nebiologická strategie učení. V této kapitole autor s nepřekonatelným pedagogickým mistrovstvím postupně rozvíjí svůj komplexní model biologicky zakotveného učení. Ukazuje nejen, co všechno je v našich školách špatně, ale i zásady, které respektují fungování našeho mozku. A také jejich uplatnění v praxi. Pátá kapitola je o hře jako o nejlepším způsobu učení. V příloze je pak uvedeno 13 pravidel z biologie učení a testy, které se týkají učebního typu a paměti. - Tato jedinečná kniha by mohla a měla být základem reformy (nejen) našeho školství.

(2) Neuland des Denkens. Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter, dtv 1999. "Frederic Vester se ptá, proč ústí lidské plánování a jednání tak často do slepých uliček či katastrof. Jak ukazuje, civilizační hříchy jsou způsobeny v první řadě jednorozměrným myšlením a mohou být překonány novým způsobem myšlení orientovaným na systémové souvislosti, způsoby fungování a pravidla přežití přírody." - V tomto svém hlavním díle autor - po úvodních kapitolách o systémech a kybernetice - prochází bezmála všechny oblasti a okruhy problémů našeho světa a ukazuje neudržitelnost jak technokratického myšlení současné vědy a techniky, tak politického rozhodování, které je v zajetí tohoto lineárního myšlení. Probírané okruhy jsou rozděleny do pěti dílů a zahrnují nejen známé oblasti jako je doprava, zdravotnictví, zemědělství, vodohospodářství, energetika či školství, ale například i mikrobiologii a bioniku. Pátý díl se pod titulem "Vědomí" zabývá kulturními stupni, modely myšlení, učením a věděním. Z dlouhé řady zpracovaných problémů a souvislostí zmiňme abúzus farmaceutik, za nímž stojí jak zájmy farmaceutického průmyslu, tak monokauzální myšlení lékařů. (A také nekritická víra v odborníky-specialisty, zvlášť když mají bílé pláště.) Jde mj. o nadužívání a zneužívání antibiotik a poškozování mozku psychofarmaky. - Kniha Neuland des Denkens je stále aktuální, i když poprvé vyšla roku 1980.

(3) Unsere Welt - ein vernetztes System, dtv 1999. Tento přepracovaný a rozšířený katalog mezinárodní putovní výstavy z roku 1978 "nám poskytuje fascinující vhled do oblasti, kterou ještě málo známe, do toho, co "drží svět pohromadě". Do zákonitostí sebe sama regulujících systémů, které jsou stejné od mikrokosmu až po makrokosmos. Jen když je známe, můžeme rozumět následkům našeho konání a správně jednat." Systémové a kybernetické souvislosti našeho světa jsou nejen srozumitelně popsány, ale i graficky znázorněny a dokumentovány fotografiemi. - Tato publikace by mohla sloužit mj. jako učebnice pro základní školy.

(4) Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität, DVA 2000, další vydání dtv. (Do vydání v dtv byla doplněna kapitola o genových technologiích.) Tato zpráva pro Club of Rome čtenáře odnaučí strachu z komplexity. "... Frederic Vester nejen představuje velmi názorným a srozumitelným způsobem základy kybernetického myšlení, nýbrž podává na základě dlouholetých praktických zkušeností fascinující přehled o rozmanitosti nástrojů rozumění, které jsou k dispozici nám všem, zvláště pak těm, kteří rozhodují v hospodářství, společnosti a politice, ke kreativnímu utváření našeho životního prostředí." První kapitola se zabývá chybami při zacházení s komplexními systémy, druhá je o biokybernetickém přístupu a přechodu od klasifikačního univerza k relačnímu univerzu, třetí kapitola popisuje model senzitivity a čtvrtá se vydává na novou cestu k udržitelným strategiím. - Respektování komplexity našeho světa, a ne její nepřípustné "zjednodušování", kterého se dopouští redukcionistická věda, je základem Vesterova přístupu.

Všechny uvedené tituly se vztahují k tomu, co Frederic Vester nazývá "vernetztes Denken", tedy propojené myšlení, které překonává hranice jednotlivých oborů. Vyznačují se výjimečným pedagogickým zpracováním, které z nich dělá přímo vzorové učebnice. Až na první z nich se zabývají komplexitou a strategickým myšlením, i když trochu jinak než kniha Dietricha Dörnera Die Logik des Mißlingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1992.

Simulační strategická hra

Do Vesterova systémového a kybernetického myšlení uvádí i simulační strategická hra Ecopolicy.: "Jak řídit průmyslovou společnost, jak zemi, která je na přechodu k ní, a jak rozvojovou zemi - tak, že politika, výroba, zatížení životního prostředí, kvalita života a sanování jsou v rovnováze?" "Ecopolicy ruší mnohem více, než to dělaly dříve jiné simulace, hranici mezi hrou a vědou," píše Süddeutsche Zeitung. "Program simuluje souvislosti působení, které vyplývají z jednotlivých herních rozhodnutí, a vytváří porozumění pro ekologické, hospodářské a sociální souvislosti tohoto světa. Podporuje politické myšlení a jednání, skupinovou dynamiku a týmovou práci."

Model Senzitivity

Vlastní nástroj představuje Sensitivitätsmodell Prof. Vester., který je dostupný ve formě software. "Model senzitivity je především nástroj k uchopení komplexních systémů a jejich kybernetiky." Tento model "je profesionální a obsáhlé instrumentárium k popisu, analýze, plánování a mediaci komplexních systémů v managementu, podnikání, správě, plánování a výzkumu. Je to druh otevřeného pracovního nástroje, prostřednictvím jehož pečlivě strukturovaných a na sebe navazujících pracovních kroků může uživatel zkoumat a realizovat libovolně mnoho 'systémů' a komplexních otázek ze všech myslitelných oblastí (podnikové, městské a regionální plánování, dopravní projekty, vzdělání, rozvojová pomoc, zemědělství, věda, Agenda 21 až po povolání jednotlivého člověka či izolační zdi)" Popis modelu senzitivity a příklady jeho použití najdeme v knize Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität.

Respektovat kybernetické souvislosti našeho světa

..."V komplexním systému vede však právě odstranění problému na místě - místo abychom dbali na systémovou souvislost - většinou k tomu, že tím vytvoříme hned dva nové problémy. To objasňuje skutečnost, že ve stále více částech světa přes mnoho vážných pokusů zvládnout problémy nesystémovým způsobem již došlo ke kolapsu. A protože většinou jde o nepřímé účinky, které nastávají teprve s časovým posunem, nejsou příčiny mnohdy zřejmé; hledáme je na nesprávném místě - a spirála se točí dál. [...] Skutečnost, že nesystémový přístup dostačoval po staletí jako maxima jednání k tomu, aby zajistil naše přežití na této planetě, rozhodně neznamená, že na něm můžeme dále stavět. Jistě je i dnes často užitečný v jednotlivých oblastech jako je stavba nějakého stroje nebo konstrukce hotových dílů a při určitých dílčích krocích v rámci komplexních projektů je často nepostradatelný. Tento postup, který bychom mohli nazvat technokraticko-konstruktivistický, naráží však na své meze již tam, kde jde o nasazení nějakého stroje, a tím o zásah do komplexního systému člověk - životní prostředí; neboť se vyčerpává v uchopení částí systému a jejich lineárně-kauzálních mechanismů, v tom dokonce vyniká, trestuhodně však zanedbává systémový charakter jako celek. V době vysoce komplexních, navzájem propojených struktur je proto nevyhnutelné, že vyjdeme za tento prostý lineární přístup a v našem myšlení, plánování a jednání nejen zachytíme, ale naučíme se i chápat skutečnou komplexitu, to znamená kybernetické souvislosti našeho světa, abychom mohli jednat 'udržitelně', tedy evolučně smysluplně. V opačném případě bychom se nejspíše čím dál tím méně orientovali v našem stále komplexnějším světě a s našimi předsevzetími bychom stále častěji ztroskotávali. Evoluci našeho myšlení a našeho managementu se již rozhodně nevyhneme." (Die Kunst vernetzt zu denken. Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexität.)

Frederic Vester mluví o evoluci. Jeho dílo ovšem představuje revoluci. Revoluční scénář se jeví jako přinejmenším stejně pravděpodobný. Uzavřeme tedy druhým citátem z Husserlovy vídeňské přednášky: "Lidé filosofického okruhu a ti, kdo se konzervativně spokojují s tradicí, budou spolu bojovat, a tento zápas se nepochybně odehraje v politické mocenské sféře."

Odkazy

Frederic Vester GmbH, München - http://www.frederic-vester.de/
Malik Management Zentrum St. Gallen - http://www.mom.ch/
Club of Rome - http://www.clubofrome.org/
dtv (Deutscher Taschenbuch Verlag), München - http://www.dtv.de/
DVA (Deutsche Verlags-Anstalt), Stuttgart - http://www.dva.de/
Westermann Schulbuchverlag, Braunschweig - http://www.westermann.de/ (Ecopolicy)
Nakladatelství Fraus, Plzeň - http://www.fraus.cz/


(konec článku Frederic Vester)

Vytisknout referát Frederic Vester | Zpět na seznam referátů
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela